Soalan : Tuan Charles Santiago [Klang] minta Perdana Menteri menyatakan apakah tindakan akan diamb il terhadap bekas Menteri Pengangkutan yang mengeluarkan empat surat sokongan kepada projek zon bebas pelabuhan klang (PKFZ) dan bekas pengerusi lembaga pelabuhan klang merangkap timbalan syarikat kontraktor PKFZ Wijayah Baru Global Bhd, Datuk Chor Chee Heung.

Jawapan :

Document(88)

Document(89)

Tagged with →  
Share →